Knowledge Brasserie

Regulaminy


Regulamin dla firm

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ideą Sklepu jest stworzenie miejsca umożliwiającego szybkie i wygodne zamawianie zróżnicowanych, autorskich, ustandaryzowanych i wycenionych z góry Produktów z różnych dziedzin.

 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Sklepu i świadczenia Usług.

 3. Korzystanie ze Sklepu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Klienta.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2015r.

 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. cena – ustalona przez KB kwota do zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie przez Klienta. Każda Cena podana jest w kwocie netto, tj. nie zawiera podatku VAT. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę powiększoną o podatek VAT wskazany na fakturze;

  2. Dzieło – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006.90.631 t.j. z późn. zm.);

  3. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez KB w Sklepie;

  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;

  5. Konto – konto utworzone w Sklepie w celu złożenia zamówienia na wykonanie Produktu lub Produktów. Dostęp do Konta mają wyłącznie zarejestrowani Klienci. Korzystanie z Konta jest bezpłatne;

  6. nazwa Produktu – nazwa handlowa, oznaczenie Produktu w obrocie gospodarczym;

  7. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż KB i Klient;

  8. Osoba Upoważniona – osoba fizyczna, która otrzymała od Klienta upoważnienie do zarządzania Kontem Klienta i zamawiania Produktów w jego imieniu i na jego rzecz. Klient przyznaje Osobie Upoważnionej dostęp do Konta na własne ryzyko. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Osoby Upoważnionej;

  9. Produkt – możliwe do wykonania Dzieło, oferowane przez KB za pośrednictwem Sklepu o parametrach i limitach ustalonych na etapie składania zamówienia;

  10. Prowadzący – osoba wykonująca Produkt;

  11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
   w rozumieniu przepisów prawa polskiego;

  12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zamawiania i wykonywania Produktów oraz określający prawa i obowiązki Klienta i KB;

  13. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w celu utworzenia Konta w Sklepie;

  14. Sklep - system stron internetowych KB, w tym obszar o ograniczonym dostępie dla zalogowanych Klientów, za pośrednictwem którego Klient może zarządzać Kontem i zamawiać Produkty. Sklep dostępny jest pod adresem URL: https://www.kbedu.pl ;

  15. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu ani KB ani Klient np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe jak np. choroba;

  16. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  17. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  18. KB - Knowledge Brasserie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 136, lok. 17.03, NIP: 522 301 9766 , REGON: 147 47 44 45 , KRS: 0000 52 72 07. Adres e-mail do kontaktu: [email protected] ;

  19. Usługi – należy przez to rozumieć zarówno korzystanie z Konta jak i zamawianie za pośrednictwem Sklepu i wykonywanie Produktów;

  20. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca Konto w Sklepie lub korzystająca z Usług na podstawie Regulaminu. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca. Klient powinien wyznaczyć Osobę Upoważnioną, która przeprowadzi proces Rejestracji i będzie zarządzać Usługami w jego imieniu.

§ 2.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Korzystanie z Konta

 1. Klient, po zarejestrowaniu w Sklepie, uzyskuje dostęp do Konta na czas nieokreślony.

 2. Usługa ta pozwala Klientowi zarządzać Kontem (edycja danych, przeglądanie historii zamówień) oraz zamawiać Produkty.

 3. Usługa ta jest nieodpłatna.

Zamawianie Produktów

 1. W Sklepie dostępne są autorskie Produkty, które wykonywane są przez Prowadzących autoryzowanych przez KB. Dostępne są następujące rodzaje Produktów:

 1. Wystąpienie,

 2. Prezentacja Narzędzia Biznesowego,

 3. Warsztat,

 4. Symulacyjna Gra Warsztatowa albo

 5. inne Narzędzie Biznesowe, które zostało stworzone na zamówienie Klienta i jest dostępne w Sklepie.

 1. Każdy Produkt oznaczony jest nazwą Produktu, jest Dziełem i wykonywany jest na indywidualne zamówienie Klienta w miejscu przez niego wybranym na etapie składania zamówienia.

 2. W celu ujednolicenia oferty prezentowanej w Sklepie, Klient przed złożeniem zamówienia może zapoznać się z informacjami na temat każdego Produktu:

 1. rodzaj Produktu,

 2. czas trwania,

 3. kategorie,

 4. terminy w jakich wykonanie Produktu jest dostępne,

 5. cena,

 6. opis i spodziewany rezultat,

 7. ilość uczestników,

 8. informacje o Prowadzącym.

 1. Po dodaniu wybranego Produktu do koszyka, Klient doprecyzowuje zamówienie parametrami takimi jak:

 1. termin wykonania (dzień, miesiąc, rok),

 2. lokalizacja,

 3. godzina rozpoczęcia,

 4. ilość wykonań.

 1. Po wybraniu parametrów, o których mowa powyżej, Klient składa zamówienie i otrzymuje na adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie dyspozycji zamówienia na wykonanie Produktu. Klient w ciągu 3 dni roboczych powinien potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Produkt uważa się zamówiony dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny. Po dokonaniu aktywacji KB przyjmuje zamówienie do realizacji. W przypadku braku aktywacji linku, o którym mowa w poprzednich zdaniach, Produkt wraca do Sklepu, a umowę na wykonanie Produktu uważa się za niezawartą.

 2. Każdy Produkt zamawiany jest w drodze odrębnego zamówienia zgodnie z jego specyfikacją, o której mowa w ust. 6 i 7.

 3. Dostępne są następujące lokalizacje wykonania Produktu:

 1. lokalizacja proponowana przez KB,

 2. lokalizacja własna Klienta (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Klient może zamawiać Produkty wyłącznie jeżeli jest zarejestrowany.

 2. Jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia powinien się zalogować w celu zakupienia Produktu.

 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia zostanie poproszony o Rejestrację.

 4. KB może oferować Klientom inne formy zamówień Produktów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Wykonywanie Produktów

 1. Każdy zakupiony Produkt jest wykonywany zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Produktu w Sklepie i zgodnie z wybranymi przez Klienta parametrami.

 2. Każdy Produkt wykonywany jest fizycznie (nie przy użyciu systemu teleinformatycznego) w lokalizacji wybranej przez Klienta.

 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej gdy Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu, KB poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i zaproponuje nowy termin wykonania podany przez Prowadzącego. Klient jest zobowiązany w ciągu co najmniej 2 dni roboczych udzielić odpowiedzi z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi poczytuje się jako brak zgody na wykonanie Produktu. W przypadku akceptacji przez Klienta, Produkt zostanie wykonany w nowym terminie. Jeżeli Klient nie zgodzi się na wykonanie Produktu w nowym terminie, Produkt nie zostanie wykonany. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że zarówno Klient jak i KB odstąpili od umowy na wykonanie Produktu.

§ 3.
WYMAGANIATECHNICZNE

 1. Aby uzyskać dostęp do Konta niezbędne jest:

 1. zaakceptowanie Regulaminu;

 2. pomyślne dokonanie Rejestracji w Sklepie;

 3. korzystanie z urządzenia z przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies.

 1. Każdy Produkt może być wykonywany w wybranej lokalizacji przez Użytkownika zgodnie z §2 ust.10 Regulaminu. W przypadku wykonywania Produktu w lokalizacji, o której mowa w §2 ust.10 pkt. a Regulaminu będzie ona ustalana indywidualnie z Klientem przez Biuro Obsługi Klienta.

§ 4.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. KB zapewnia pomoc w związku z zamawianiem Produktów jak i korzystaniem z Konta. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych.

 2. Infolinia: NOT.

 3. E-mail: [email protected] .

 4. Możliwe jest także wysłanie formularza ze strony internetowej: kbedu.pl/contacts albo listu na adres: Knowledge Brasserie, Al. Jerozolimskie 136 lok. 17.03, 02-305 Warszawa.

 5. Odpowiedzi na zapytania Klienta udzielane są w ciągu 1 dnia roboczego od daty przyjęcia zgłoszenia przy użyciu systemu teleinformatycznego (e-mail/telefon).

§ 5.
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z Konta zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa aż do jej wypowiedzenia.

 2. Umowa na wykonanie Produktu zawierana jest z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KB, o którym mowa w §2 ust. 8 Regulaminu i ulega rozwiązaniu w dniu wykonania Produktu.

 3. Rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie powoduje anulowania przyjętych do realizacji zamówień Produktów, które nie zostały jeszcze wykonane. Klient zobowiązany jest do zapłaty za każdy zamówiony Produkt, a KB do jego wykonania na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. KB uprawniony jest odpowiednio do zablokowania albo rozwiązania umowy na korzystanie z Konta z Klientem w przypadku gdy Klient zalega z płatnością za zamówione Produkty bądź naruszył przepisy prawa.

 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie wpływa na wykonanie każdego Produktu zgodnie z zamówieniem przyjętym do realizacji przez KB przed rozwiązaniem umowy na korzystanie z Konta oraz nie zwalania Klienta od dokonania zapłaty z tytułu zamówienia Produktu z zastrzeżeniem, że zobowiązuje się do zapłaty także w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu.

 6. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez KB w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

 7. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez Klienta w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego na adres e-mail Biura Obsługi Klienta z adresu e-mail przypisanego do Konta. W przypadku wątpliwości czy wypowiedzenie pochodzi od danego Klienta, KB może zwrócić się do Klienta
  z prośbą o potwierdzenie woli wypowiedzenia umowy.

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. KB zapewnia Klientowi bezpłatny dostęp do Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Klient ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych jak i ich edytowania.

 3. W uzasadnionych przypadkach Klient może poprosić o zaadoptowanie wykonania Produktu do kontekstu działania organizacji czy specyfiki grupy docelowej. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta. Prowadzący bez wiedzy i zgody nie podejmuje decyzji mających związek
  z Produktem, a Klient nie powinien go do tego nakłaniać.

 4. Jeżeli z winy Klienta Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu, tj. nie zostanie spełniony jeden lub więcej warunków, o których mowa w ust.6, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia o wysokości zgodnej z zamówieniem. Klient oświadcza, że jest świadomy iż w takim przypadku KB poniosło szkodę rozumianą także jako utracone korzyści.

 5. Klient ma prawo ocenić jakość, każdego, wykonanego Produktu. KB w celu oceny jakości, o której mowa w zdaniu poprzednim może osobiście spotkać się z Klientem, przeprowadzić wywiad telefoniczny lub udostępnić narzędzie ankietowe lub poprosić o odpowiedź drogą elektroniczną bądź zastosować inne formy komunikacji. Ocenie podlegają kryteria wskazane w ankiecie.

 6. Klient jest zobowiązany, w przypadku wyboru lokalizacji własnej (§2 ust. 10 pkt. b Regulaminu) zapewnić salę pozwalającą na wykonanie Produktu (w tym sprzęt w postaci projektora lub wyświetlacza, flipchart, a przy większej sali i większej grupie mikrofon). Klient zobowiązuje się także, że liczba osób, dla których wykonywany jest Produkt nie będzie większa niż wskazana w zamówieniu oraz, że osoby te przybędą w wyznaczonym czasie i miejscu zgodnie z zamówieniem na wykonanie Produktu.

 7. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do:

 1. wyznaczenia Osoby Upoważnionej, która będzie go reprezentować w komunikacji z Usługodawcą oraz zobowiązać Osobę Upoważnioną do posługiwania się przez nią prawdziwymi i zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;

 2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy KB.

 3. nieingerowania w kod źródłowy Sklepu;

 4. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem i zgodnie z ich przeznaczeniem;

 5. nieuzyskiwania dostępu do Kont osób trzecich (np. poprzez łamanie Haseł innych Użytkowników);

 6. niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępny jest Sklep;

 7. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go
  w jakikolwiek sposób osobom trzecim;

 8. nieudostępniania osobom trzecim swojego Konta, jak również danych dostępowych do Konta.

 1. Zabronione jest korzystanie z automatyzujących programów do wysyłania wiadomości lub zamawiania Produktów.

 2. KB zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia przez Klienta prawdziwości jego danych, za pomocą kopii odpowiednich dokumentów.

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI KB

 1. KB nie ingeruje w Konto Klienta i zgromadzone na nim informacje. Wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu do Biura Obsługi Klienta, KB może wejść do Konta Klienta celem udzielenia jemu pomocy.

 2. KB może pytać Klientów o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania ze Sklepu, sposobu zamawiania i jakości wykonywania Produktów, a także działania Biura Obsługi Klienta.

 3. KB może badać sposób korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza, klikanie w poszczególne strony internetowe Sklepu).

 4. KB ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Klienta.

 5. KB zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. KB dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Sklepu była możliwie najmniej uciążliwa dla Klienta. Modernizacja nie wpływa na wykonanie każdego zamówionego Produktu.

 6. KB zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usługi korzystania z Konta w sposób stały i nieprzerywany.

 7. KB może zablokować Klientowi zamawianie Produktów jeżeli nie odnotuje dokonania płatności. Konto będzie zablokowane do czasu uiszczenia zaległych opłat przez Klienta. Przed zablokowaniem funkcjonalności Konta, Klient zostanie o tym odpowiednio wcześniej poinformowany (o przyczynie, czasie trwania blokady jak i możliwości odblokowania).

§ 8.
PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Konta jest bezpłatne. Zamawianie do wykonania każdego Produktu jest płatne.

 2. Klient ponosi opłaty względem KB za każdy Produkt na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Do ceny Produktu wliczony jest dojazd i zakwaterowanie Prowadzącego.

 4. Faktura VAT wystawiona jest w dniu wykonania Produktu.

 5. Klient zgadza się na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.

 6. KB może przyznać Klientowi rabat w stosunku do cen w Sklepie wyłącznie na zasadach określonych w ramach odrębnego regulaminu.

 7. W przypadku braku uregulowania należności w terminie z tytułu wystawionej faktury lub faktur, KB przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek na żądanie KB.

§ 9.
DANE OSOBOWE

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami prawa. W stosunku do takich danych jest on administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich edytowania, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 3. KB przetwarza dane osobowe Klienta:

 1. w związku z realizacją Umowy;

 2. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

 2. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby, ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej: www.kbedu.pl/polityka-prywatnosci

§ 10.
REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 2. W przypadku gdy wyniki ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu, będą poniżej 3.0 KB poinformuje o tym Prowadzącego oraz zorganizuje spotkanie z Klientem w obecności Prowadzącego bądź nie (decyzję o udziale w spotkaniu podejmuje Prowadzący). W przypadku uznania reklamacji przez KB, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy albo wykonania nowego Produktu przez Prowadzącego o tej samej wartości. Decyzję o przyznaniu formy rekompensaty podejmuje KB oraz Prowadzący.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i przeprowadzi proces reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Klient zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez KB terminie i zakresie.

 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia na zasadach określonych w Regulaminie i przepisami prawa.

 6. KB ma prawo nie uznać reklamacji zwłaszcza jeżeli wykonanie Produktu było prawidłowe, a wyniki ankiety celowo zaniżone.

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Sklepie, takie jak tekst, grafika, logo, zdjęcia, pliki audio i video przysługują KB albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

 2. Oznaczenie „Knowledge Brasserie” zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, a prawa przysługują KB.

 3. Nazwa każdego Produktu używana jest w obrocie gospodarczym przez KB i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Produktów KB względem produktów osób trzecich. Nazwa każdego Produktu to jego nazwa handlowa.

 4. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody KB, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić KB.

 5. Klientowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Sklepie lub na wykonywanym Produkcie. W szczególności zakazane jest usuwanie lub zmienianie logo KB z obrazów zrobionych samodzielnie w Sklepie w formie zrzutów z ekranu, raportów i innych efektów korzystania ze Sklepu, z wyłączeniem przypadków na które zgodę wydał KB. W przypadku chęci stworzenia zaproszenia i wykorzystania oznaczeń i materiałów KB Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 12.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚI

 1. KB nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta na etapie Rejestracji i w Koncie;

 2. brak dostępu do sieci Internet przez Klienta albo ograniczenia w jego dostępności;

 3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie ze Sklepu;

 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta przez Klienta, osobom trzecim;

 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Klienta, w szczególności poprzez korzystanie z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;

 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu KB;

 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania KB.

 1. KB nie ma wpływu na to czy uczestnicy Produktu (osoby dla których Prowadzący wykonuje Produkt) podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub czynności.

 2. KB nie ma wpływu na to w jaki sposób Klient zarządza swoim Kontem.

 3. KB:

 1. przechowuje dane Klienta;

 2. nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Klienta;

 3. w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisami prawa.

 1. Klient i KB wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na rzecz oceny Klienta wykonania każdego Produktu na podstawie ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu i ewentualnej reklamacji.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. KB udostępnia treść Regulaminu w Sklepie. Regulamin może zostać wyświetlony lub wydrukowany w dowolnym momencie. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 2. KB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i cenie każdego Produktu. Wiążąca dla Klienta jest cena widoczna na etapie składania zamówienia w Sklepie.

 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać umowę na korzystanie z Konta do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie tej umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

 5. Zmiany dotyczące Produktów są wiążące dla nowych zamówień złożonych po akceptacji regulaminu.

 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu podobnie jak zmiana ceny Produktu lub innych informacji, które są widoczne przed złożeniem zamówienia.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 9. Wszelkie spory pomiędzy KB a Klientem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby KB.

Regulamin dla agencji eventowych

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ideą Sklepu jest stworzenie miejsca umożliwiającego szybkie i wygodne zamawianie zróżnicowanych, autorskich, ustandaryzowanych i wycenionych z góry Produktów z różnych dziedzin.

 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Sklepu i świadczenia Usług.

 3. Korzystanie ze Sklepu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Klienta.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2015r.

 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. cena – ustalona przez KB kwota do zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie przez Klienta. Każda Cena podana jest w kwocie netto, tj. nie zawiera podatku VAT. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę powiększoną o podatek VAT wskazany na fakturze;

  2. event – zaplanowane przez Klienta do wykonania Produkty w danym dniu;

  3. Dzieło – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006.90.631 t.j. z późn. zm.);

  4. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez KB w Sklepie;

  5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;

  6. Konto – konto utworzone w Sklepie w celu złożenia zamówienia na wykonanie Produktu lub Produktów. Dostęp do Konta mają wyłącznie zarejestrowani Klienci. Korzystanie z Konta jest bezpłatne;

  7. nazwa Produktu – nazwa handlowa, oznaczenie Produktu w obrocie gospodarczym;

  8. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż KB i Klient;

  9. Osoba Upoważniona – osoba fizyczna, która otrzymała od Klienta upoważnienie do zarządzania Kontem Klienta i zamawiania Produktów w jego imieniu i na jego rzecz. Klient przyznaje Osobie Upoważnionej dostęp do Konta na własne ryzyko. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do Osoby Upoważnionej;

  10. Produkt – możliwe do wykonania Dzieło, oferowane przez KB za pośrednictwem Sklepu o parametrach i limitach ustalonych na etapie składania zamówienia;

  11. Prowadzący – osoba wykonująca Produkt;

  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
   w rozumieniu przepisów prawa polskiego;

  13. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zamawiania i wykonywania Produktów oraz określający prawa i obowiązki Klienta i KB;

  14. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w celu utworzenia Konta w Sklepie;

  15. Sklep - system stron internetowych KB, w tym obszar o ograniczonym dostępie dla zalogowanych Klientów, za pośrednictwem którego Klient może zarządzać Kontem i zamawiać Produkty. Sklep dostępny jest pod adresem URL: https://www.kbedu.pl ;

  16. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu ani KB ani Klient np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe jak np. choroba;

  17. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  18. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  19. KB - Knowledge Brasserie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 136, lok. 17.03, NIP: 522 301 9766 , REGON: 147 47 44 45 , KRS: 0000 52 72 07. Adres e-mail do kontaktu: [email protected] ;

  20. Usługi – należy przez to rozumieć zarówno korzystanie z Konta jak i zamawianie za pośrednictwem Sklepu i wykonywanie Produktów;

  21. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca w PKD wpis o tym, że wykonuje działalność eventową oraz posiadająca Konto w Sklepie lub korzystająca z Usług na podstawie Regulaminu. Klientem może być wyłącznie Przedsiębiorca. Klient powinien wyznaczyć Osobę Upoważnioną, która przeprowadzi proces Rejestracji i będzie zarządzać Usługami w jego imieniu.

§ 2.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Korzystanie z Konta

 1. Klient, po zarejestrowaniu w Sklepie, uzyskuje dostęp do Konta na czas nieokreślony.

 2. Usługa ta pozwala Klientowi zarządzać Kontem (edycja danych, przeglądanie historii zamówień, planowanie eventów) oraz zamawiać Produkty.

 3. Usługa ta jest nieodpłatna.

Zamawianie Produktów

 1. W Sklepie dostępne są autorskie Produkty, które wykonywane są przez Prowadzących autoryzowanych przez KB. Dostępne są następujące rodzaje Produktów:

 1. Wystąpienie,

 2. Prezentacja Narzędzia Biznesowego,

 3. Warsztat,

 4. Symulacyjna Gra Warsztatowa albo

 5. inne Narzędzie Biznesowe, które zostało stworzone na zamówienie Klienta i jest dostępne w Sklepie.

 1. Każdy Produkt oznaczony jest nazwą Produktu, jest Dziełem i wykonywany jest na indywidualne zamówienie Klienta w miejscu przez niego wybranym na etapie składania zamówienia.

 2. W celu ujednolicenia oferty prezentowanej w Sklepie, Klient przed złożeniem zamówienia może zapoznać się z informacjami na temat każdego Produktu:

 1. rodzaj Produktu,

 2. czas trwania,

 3. kategorie,

 4. terminy w jakich wykonanie Produktu jest dostępne,

 5. cena,

 6. opis i spodziewany rezultat,

 7. ilość uczestników,

 8. informacje o Prowadzącym.

 1. Po dodaniu wybranego Produktu do koszyka, Klient doprecyzowuje zamówienie parametrami takimi jak:

 1. termin wykonania (dzień, miesiąc, rok),

 2. lokalizacja,

 3. godzina rozpoczęcia,

 4. ilość wykonań.

 1. Po wybraniu parametrów, o których mowa powyżej, Klient składa zamówienie i otrzymuje na adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie dyspozycji zamówienia na wykonanie Produktu. Klient w ciągu 3 dni roboczych powinien potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Produkt uważa się zamówiony dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny. Po dokonaniu aktywacji KB przyjmuje zamówienie do realizacji. W przypadku braku aktywacji linku, o którym mowa w poprzednich zdaniach, Produkt wraca do Sklepu, a umowę na wykonanie Produktu uważa się za niezawartą.

 2. Każdy Produkt zamawiany jest w drodze odrębnego zamówienia zgodnie z jego specyfikacją, o której mowa w ust. 6 i 7.

 3. Dostępne są następujące lokalizacje wykonania Produktu:

 1. lokalizacja proponowana przez KB,

 2. lokalizacja własna Klienta (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Klient może zamawiać Produkty wyłącznie jeżeli jest zarejestrowany.

 2. Jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia powinien się zalogować w celu zakupienia Produktu.

 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia zostanie poproszony o Rejestrację.

 4. KB może oferować Klientom inne formy zamówień Produktów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Wykonywanie Produktów

 1. Każdy zakupiony Produkt jest wykonywany zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Produktu w Sklepie i zgodnie z wybranymi przez Klienta parametrami.

 2. Każdy Produkt wykonywany jest fizycznie (nie przy użyciu systemu teleinformatycznego) w lokalizacji wybranej przez Klienta.

 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej gdy Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu, KB poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i zaproponuje nowy termin wykonania podany przez Prowadzącego. Klient jest zobowiązany w ciągu co najmniej 2 dni roboczych udzielić odpowiedzi z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi poczytuje się jako brak zgody na wykonanie Produktu. W przypadku akceptacji przez Klienta, Produkt zostanie wykonany w nowym terminie. Jeżeli Klient nie zgodzi się na wykonanie Produktu w nowym terminie, Produkt nie zostanie wykonany. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że zarówno Klient jak i KB odstąpili od umowy na wykonanie Produktu.

Planowanie eventów

 1. Klient może, po zalogowaniu się na swoje Konto, zaplanować event.

 2. W celu zaplanowania eventu Klient może dodawać Produkty i zaplanować harmonogram wykonania tych Produktów.

 3. Produkty w ramach jednego eventu mogą odbywać się wyłącznie w jednym dniu.

 4. Każdy event tworzony jest poprzez dodawanie nowych Produktów z rozwijanej listy.

 5. Każdy kolejny dzień na wykonanie Produktów wymaga zaplanowania nowego eventu.

 6. Zapisy dotyczące wykonywania każdego Produktu stosuje się odpowiednio do wykonywania Produktów na podstawie zaplanowanego eventu.

§ 3.
WYMAGANIATECHNICZNE

 1. Aby uzyskać dostęp do Konta niezbędne jest:

 1. zaakceptowanie Regulaminu;

 2. pomyślne dokonanie Rejestracji w Sklepie;

 3. korzystanie z urządzenia z przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies.

 1. Każdy Produkt może być wykonywany w wybranej lokalizacji przez Użytkownika zgodnie z §2 ust.10 Regulaminu. W przypadku wykonywania Produktu w lokalizacji, o której mowa w §2 ust.10 pkt. a Regulaminu będzie ona ustalana indywidualnie z Klientem przez Biuro Obsługi Klienta.

§ 4.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. KB zapewnia pomoc w związku z zamawianiem Produktów jak i korzystaniem z Konta. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych.

 2. Infolinia: NOT.

 3. E-mail: [email protected] .

 4. Możliwe jest także wysłanie formularza ze strony internetowej: kbedu.pl/contacts albo listu na adres: Knowledge Brasserie, Al. Jerozolimskie 136 lok. 17.03, 02-305 Warszawa.

 5. Odpowiedzi na zapytania Klienta udzielane są w ciągu 1 dnia roboczego od daty przyjęcia zgłoszenia przy użyciu systemu teleinformatycznego (e-mail/telefon).

§ 5.
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z Konta zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa aż do jej wypowiedzenia.

 2. Umowa na wykonanie Produktu zawierana jest z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KB, o którym mowa w §2 ust. 8 Regulaminu i ulega rozwiązaniu w dniu wykonania Produktu.

 3. Rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie powoduje anulowania przyjętych do realizacji zamówień Produktów, które nie zostały jeszcze wykonane. Klient zobowiązany jest do zapłaty za każdy zamówiony Produkt, a KB do jego wykonania na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. KB uprawniony jest odpowiednio do zablokowania albo rozwiązania umowy na korzystanie z Konta z Klientem w przypadku gdy Klient zalega z płatnością za zamówione Produkty bądź naruszył przepisy prawa.

 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie wpływa na wykonanie każdego Produktu zgodnie z zamówieniem przyjętym do realizacji przez KB przed rozwiązaniem umowy na korzystanie z Konta oraz nie zwalania Klienta od dokonania zapłaty z tytułu zamówienia Produktu z zastrzeżeniem, że zobowiązuje się do zapłaty także w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu.

 6. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez KB w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

 7. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez Klienta w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego na adres e-mail Biura Obsługi Klienta z adresu e-mail przypisanego do Konta. W przypadku wątpliwości czy wypowiedzenie pochodzi od danego Klienta, KB może zwrócić się do Klienta
  z prośbą o potwierdzenie woli wypowiedzenia umowy.

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. KB zapewnia Klientowi bezpłatny dostęp do Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Klient ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych jak i ich edytowania.

 3. W uzasadnionych przypadkach Klient może poprosić o zaadoptowanie wykonania Produktu do kontekstu działania organizacji czy specyfiki grupy docelowej. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta. Prowadzący bez wiedzy i zgody nie podejmuje decyzji mających związek
  z Produktem, a Klient nie powinien go do tego nakłaniać.

 4. Jeżeli z winy Klienta Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu, tj. nie zostanie spełniony jeden lub więcej warunków, o których mowa w ust.6, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia o wysokości zgodnej z zamówieniem. Klient oświadcza, że jest świadomy iż w takim przypadku KB poniosło szkodę rozumianą także jako utracone korzyści.

 5. Klient ma prawo ocenić jakość, każdego, wykonanego Produktu. KB w celu oceny jakości, o której mowa w zdaniu poprzednim może osobiście spotkać się z Klientem, przeprowadzić wywiad telefoniczny lub udostępnić narzędzie ankietowe lub poprosić o odpowiedź drogą elektroniczną bądź zastosować inne formy komunikacji. Ocenie podlegają kryteria wskazane w ankiecie.

 6. Klient jest zobowiązany, w przypadku wyboru lokalizacji własnej (§2 ust. 10 pkt. b Regulaminu) zapewnić salę pozwalającą na wykonanie Produktu (w tym sprzęt w postaci projektora lub wyświetlacza, flipchart, a przy większej sali i większej grupie mikrofon). Klient zobowiązuje się także, że liczba osób, dla których wykonywany jest Produkt nie będzie większa niż wskazana w zamówieniu oraz, że osoby te przybędą w wyznaczonym czasie i miejscu zgodnie z zamówieniem na wykonanie Produktu.

 7. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do:

 1. wyznaczenia Osoby Upoważnionej, która będzie go reprezentować w komunikacji z Usługodawcą oraz zobowiązać Osobę Upoważnioną do posługiwania się przez nią prawdziwymi i zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;

 2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy KB.

 3. nieingerowania w kod źródłowy Sklepu;

 4. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem i zgodnie z ich przeznaczeniem;

 5. nieuzyskiwania dostępu do Kont osób trzecich (np. poprzez łamanie Haseł innych Użytkowników);

 6. niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępny jest Sklep;

 7. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go
  w jakikolwiek sposób osobom trzecim;

 8. nieudostępniania osobom trzecim swojego Konta, jak również danych dostępowych do Konta.

 1. Zabronione jest korzystanie z automatyzujących programów do wysyłania wiadomości lub zamawiania Produktów.

 2. KB zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia przez Klienta prawdziwości jego danych, za pomocą kopii odpowiednich dokumentów.

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI KB

 1. KB nie ingeruje w Konto Klienta i zgromadzone na nim informacje. Wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu do Biura Obsługi Klienta, KB może wejść do Konta Klienta celem udzielenia jemu pomocy.

 2. KB może pytać Klientów o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania ze Sklepu, sposobu zamawiania i jakości wykonywania Produktów, a także działania Biura Obsługi Klienta.

 3. KB może badać sposób korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza, klikanie w poszczególne strony internetowe Sklepu).

 4. KB ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Klienta.

 5. KB zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. KB dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Sklepu była możliwie najmniej uciążliwa dla Klienta. Modernizacja nie wpływa na wykonanie każdego zamówionego Produktu.

 6. KB zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usługi korzystania z Konta w sposób stały i nieprzerywany.

 7. KB może zablokować Klientowi zamawianie Produktów jeżeli nie odnotuje dokonania płatności. Konto będzie zablokowane do czasu uiszczenia zaległych opłat przez Klienta. Przed zablokowaniem funkcjonalności Konta, Klient zostanie o tym odpowiednio wcześniej poinformowany (o przyczynie, czasie trwania blokady jak i możliwości odblokowania).

§ 8.
PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Konta jest bezpłatne. Zamawianie do wykonania każdego Produktu jest płatne.

 2. Klient ponosi opłaty względem KB za każdy Produkt na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Do ceny Produktu wliczony jest dojazd i zakwaterowanie Prowadzącego.

 4. Faktura VAT wystawiona jest w dniu wykonania Produktu.

 5. Klient zgadza się na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy.

 6. KB może przyznać Klientowi rabat w stosunku do cen w Sklepie wyłącznie na zasadach określonych w ramach odrębnego regulaminu.

 7. W przypadku braku uregulowania należności w terminie z tytułu wystawionej faktury lub faktur, KB przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek na żądanie KB.

§ 9.
DANE OSOBOWE

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami prawa. W stosunku do takich danych jest on administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich edytowania, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 3. KB przetwarza dane osobowe Klienta:

 1. w związku z realizacją Umowy;

 2. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

 2. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby, ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej: www.kbedu.pl/polityka-prywatnosci

§ 10.
REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 2. W przypadku gdy wyniki ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu, będą poniżej 3.0 KB poinformuje o tym Prowadzącego oraz zorganizuje spotkanie z Klientem w obecności Prowadzącego bądź nie (decyzję o udziale w spotkaniu podejmuje Prowadzący). W przypadku uznania reklamacji przez KB, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy albo wykonania nowego Produktu przez Prowadzącego o tej samej wartości. Decyzję o przyznaniu formy rekompensaty podejmuje KB oraz Prowadzący.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i przeprowadzi proces reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Klient zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez KB terminie i zakresie.

 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia na zasadach określonych w Regulaminie i przepisami prawa.

 6. KB ma prawo nie uznać reklamacji zwłaszcza jeżeli wykonanie Produktu było prawidłowe, a wyniki ankiety celowo zaniżone.

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Sklepie, takie jak tekst, grafika, logo, zdjęcia, pliki audio i video przysługują KB albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

 2. Oznaczenie „Knowledge Brasserie” zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, a prawa przysługują KB.

 3. Nazwa każdego Produktu używana jest w obrocie gospodarczym przez KB i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Produktów KB względem produktów osób trzecich. Nazwa każdego Produktu to jego nazwa handlowa.

 4. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody KB, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić KB.

 5. Klientowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Sklepie lub na wykonywanym Produkcie. W szczególności zakazane jest usuwanie lub zmienianie logo KB z obrazów zrobionych samodzielnie w Sklepie w formie zrzutów z ekranu, raportów i innych efektów korzystania ze Sklepu, z wyłączeniem przypadków na które zgodę wydał KB. W przypadku chęci stworzenia zaproszenia i wykorzystania oznaczeń i materiałów KB Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 12.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚI

 1. KB nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta na etapie Rejestracji i w Koncie;

 2. brak dostępu do sieci Internet przez Klienta albo ograniczenia w jego dostępności;

 3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie ze Sklepu;

 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta przez Klienta, osobom trzecim;

 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Klienta, w szczególności poprzez korzystanie z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;

 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu KB;

 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania KB.

 1. KB nie ma wpływu na to czy uczestnicy Produktu (osoby dla których Prowadzący wykonuje Produkt) podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub czynności.

 2. KB nie ma wpływu na to w jaki sposób Klient zarządza swoim Kontem.

 3. KB:

 1. przechowuje dane Klienta;

 2. nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Klienta;

 3. w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisami prawa.

 1. Klient i KB wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na rzecz oceny Klienta wykonania każdego Produktu na podstawie ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu i ewentualnej reklamacji.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. KB udostępnia treść Regulaminu w Sklepie. Regulamin może zostać wyświetlony lub wydrukowany w dowolnym momencie. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 2. KB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i cenie każdego Produktu. Wiążąca dla Klienta jest cena widoczna na etapie składania zamówienia w Sklepie.

 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać umowę na korzystanie z Konta do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie tej umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

 5. Zmiany dotyczące Produktów są wiążące dla nowych zamówień złożonych po akceptacji regulaminu.

 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu podobnie jak zmiana ceny Produktu lub innych informacji, które są widoczne przed złożeniem zamówienia.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 9. Wszelkie spory pomiędzy KB a Klientem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby KB.

Regulamin Sklepu dla osób prywatnych.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ideą Sklepu jest stworzenie miejsca umożliwiającego szybkie i wygodne zamawianie zróżnicowanych, autorskich, ustandaryzowanych i wycenionych z góry Produktów z różnych dziedzin.

 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Sklepu i świadczenia Usług.

 3. Korzystanie ze Sklepu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Klienta.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 08 grudnia 2015r.

 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. cena – ustalona przez KB kwota do zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie przez Klienta. Każda Cena podana jest w kwocie i w nawiasie w kwocie brutto. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę w kwocie brutto;

  2. Dzieło – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006.90.631 t.j. z późn. zm.);

  3. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez KB w Sklepie;

  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;

  5. Konto – konto utworzone w Sklepie w celu złożenia zamówienia na wykonanie Produktu lub Produktów. Dostęp do Konta mają wyłącznie zarejestrowani Klienci. Korzystanie z Konta jest bezpłatne;

  6. nazwa Produktu – nazwa handlowa, oznaczenie Produktu w obrocie gospodarczym;

  7. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż KB i Klient;

  8. Produkt – możliwe do wykonania Dzieło, oferowane przez KB za pośrednictwem Sklepu o parametrach i limitach ustalonych na etapie składania zamówienia;

  9. Prowadzący – osoba wykonująca Produkt;

  10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zamawiania i wykonywania Produktów oraz określający prawa i obowiązki Klienta i KB;

  11. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w celu utworzenia Konta w Sklepie;

  12. Sklep - system stron internetowych KB, w tym obszar o ograniczonym dostępie dla zalogowanych Klientów, za pośrednictwem którego Klient może zarządzać Kontem i zamawiać Produkty. Sklep dostępny jest pod adresem URL: https://www.kbedu.pl ;

  13. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu ani KB ani Klient np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe jak np. choroba;

  14. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  15. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);

  16. KB - Knowledge Brasserie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 136, lok. 17.03, NIP: 522 301 9766 , REGON: 147 47 44 45 , KRS: 0000 52 72 07. Adres e-mail do kontaktu: [email protected];

  17. Usługi – należy przez to rozumieć zarówno korzystanie z Konta jak i zamawianie za pośrednictwem Sklepu i wykonywanie Produktów;

  18. Klient – osoba fizyczna posiadająca Konto w Sklepie lub korzystająca z Usług na podstawie Regulaminu. Klientem jest osoba fizyczna, która założyła Konto lub składa zamówienia niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  19. Zestaw – szczególny rodzaj Produktu, na który Klient kupuje bilet;

  20. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis https://tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) albo strona internetowa banku. Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Klient może dokonać płatności.

§ 2.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Korzystanie z Konta

 1. Klient, po zarejestrowaniu w Sklepie, uzyskuje dostęp do Konta na czas nieokreślony.

 2. Usługa ta pozwala Klientowi zarządzać Kontem (edycja danych, przeglądanie historii zamówień) oraz zamawiać Produkty.

 3. Usługa ta jest nieodpłatna.

Zamawianie Produktów

 1. W Sklepie dostępne są autorskie Produkty, które wykonywane są przez Prowadzących autoryzowanych przez KB. Dostępne są następujące rodzaje Produktów:

 1. Wystąpienie,

 2. Prezentacja Narzędzia Biznesowego,

 3. Warsztat,

 4. Symulacyjna Gra Warsztatowa albo

 5. inne Narzędzie Biznesowe, które zostało stworzone na zamówienie Klienta i jest dostępne w Sklepie,

 6. Zestaw.

 1. Każdy Produkt oznaczony jest nazwą Produktu, jest Dziełem i wykonywany jest w oznaczonym czasie i miejscu.

 2. W celu ujednolicenia oferty prezentowanej w Sklepie, Klient przed złożeniem zamówienia może zapoznać się z informacjami na temat Produktu:

 1. rodzaj Produktu,

 2. czas trwania,

 3. kategorie,

 4. terminy w jakich wykonanie Produktu jest dostępne,

 5. cena,

 6. opis i spodziewany rezultat,

 7. maksymalna ilość uczestników,

 8. informacje o Prowadzącym.

 1. W przypadku Zestawu, Klient przed zakupem biletu może zapoznać się z następującymi informacjami:

 1. miejsce szkolenia,

 2. data,

 3. czas trwania,

 4. maksymalna ilość uczestników

 5. liczba wolnych miejsc,

 6. opis i spodziewany rezultat,

 7. informacje o Prowadzącym.

 1. Po dodaniu wybranego Produktu do koszyka innego niż Zestaw, Klient uzupełnia zamówienie parametrami takimi jak:

 1. lokalizacja,

 2. godzina rozpoczęcia,

 3. ilość wykonań.

 1. Po wybraniu parametrów, o których mowa powyżej, Klient składa zamówienie i otrzymuje na adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie dyspozycji zamówienia na wykonanie Produktu. Klient w ciągu 3 dni roboczych powinien potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Produkt uważa się zamówiony dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny. Po dokonaniu aktywacji KB przyjmuje zamówienie do realizacji. W przypadku braku aktywacji linku, o którym mowa w poprzednich zdaniach, Produkt wraca do Sklepu, a umowę na wykonanie Produktu uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku Zestawu, Klient dodając Produkt do koszyka może wybrać liczbę biletów, które chce zakupić. Po dokonaniu wyboru składa zamówienie i dokonuje płatności za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności.

 3. Każdy Produkt zamawiany jest w drodze odrębnego zamówienia zgodnie z jego specyfikacją.

 4. Dostępne są następujące lokalizacje wykonania Produktu innego niż Zestaw:

 1. lokalizacja proponowana przez KB,

 2. lokalizacja własna Klienta (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Klient może zamawiać Produkty wyłącznie jeżeli jest zarejestrowany.

 2. Jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia powinien się zalogować w celu zakupienia Produktu.

 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie, na ostatnim etapie składania zamówienia zostanie poproszony o Rejestrację.

 4. KB może oferować Klientom inne formy zamówień Produktów, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Wykonywanie Produktów

 1. Każdy zakupiony Produkt jest wykonywany zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Produktu w Sklepie i zgodnie z wybranymi przez Klienta parametrami.

 2. Każdy Produkt wykonywany jest fizycznie (nie przy użyciu systemu teleinformatycznego) w lokalizacji wskazanej na etapie składania Zamówienia.

 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej gdy Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu, KB poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i zaproponuje nowy termin wykonania podany przez Prowadzącego. Klient jest zobowiązany w ciągu co najmniej 2 dni roboczych udzielić odpowiedzi z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi poczytuje się jako brak zgody na wykonanie Produktu. W przypadku akceptacji przez Klienta, Produkt zostanie wykonany w nowym terminie. Jeżeli Klient nie zgodzi się na wykonanie Produktu w nowym terminie, Produkt nie zostanie wykonany. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że zarówno Klient jak i KB odstąpili od umowy na wykonanie Produktu.

§ 3.
WYMAGANIATECHNICZNE

 1. Aby uzyskać dostęp do Konta niezbędne jest:

 1. zaakceptowanie Regulaminu,

 2. pomyślne dokonanie Rejestracji w Sklepie,

 3. korzystanie z urządzenia z przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies.

 1. Produkt inny niż Zestaw może być wykonywany w wybranej lokalizacji przez Klienta zgodnie z §2 ust.10 Regulaminu. W przypadku wykonywania Produktu w lokalizacji wybranej przez Klienta będzie ona ustalana indywidualnie z Klientem przez Biuro Obsługi Klienta.

§ 4.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. KB zapewnia pomoc w związku z zamawianiem Produktów jak i korzystaniem z Konta. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych.

 2. Infolinia: NOT.

 3. E-mail: [email protected] .

 4. Możliwe jest także wysłanie formularza ze strony internetowej: kbedu.pl/contacts albo listu na adres: Knowledge Brasserie, Al. Jerozolimskie 136 lok. 17.03, 02-305 Warszawa.

 5. Odpowiedzi na zapytania Klienta udzielane są w ciągu 1 dnia roboczego od daty przyjęcia zgłoszenia przy użyciu systemu teleinformatycznego (e-mail/telefon).

§ 5.
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z Konta zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa aż do jej wypowiedzenia.

 2. Umowa na wykonanie Produktu zawierana jest z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KB (potwierdzenia linku przez Klienta, a w przypadku Zestawu dokonania płatnością za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności) i ulega rozwiązaniu w dniu wykonania Produktu.

 3. Rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie powoduje anulowania przyjętych do realizacji zamówień Produktów, które nie zostały jeszcze wykonane. Klient zobowiązany jest do zapłaty za każdy zamówiony Produkt, a KB do jego wykonania na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. KB uprawniony jest odpowiednio do zablokowania albo rozwiązania umowy na korzystanie z Konta z Klientem w przypadku gdy Klient zalega z płatnością za zamówione Produkty bądź naruszył przepisy prawa.

 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, rozwiązanie umowy na korzystanie z Konta nie wpływa na wykonanie każdego Produktu zgodnie z zamówieniem przyjętym do realizacji przez KB przed rozwiązaniem umowy na korzystanie z Konta oraz nie zwalania Klienta od dokonania zapłaty z tytułu zamówienia Produktu z zastrzeżeniem, że zobowiązuje się do zapłaty także w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 4 Regulaminu.

 6. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez KB w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

 7. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Konta może być dokonane przez Klienta w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego na adres e-mail Biura Obsługi Klienta z adresu e-mail przypisanego do Konta. W przypadku wątpliwości czy wypowiedzenie pochodzi od danego Klienta, KB może zwrócić się do Klienta
  z prośbą o potwierdzenie woli wypowiedzenia umowy.

 8. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przy pomocy formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec Produktu, jeżeli miało miejsce wykonanie tego Produktu.

§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. KB zapewnia Klientowi bezpłatny dostęp do Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Klient ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych jak i ich edytowania.

 3. W uzasadnionych przypadkach Klient może poprosić o zaadoptowanie wykonania Produktu innego niż Zestaw do kontekstu działania organizacji czy specyfiki grupy docelowej. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta. Prowadzący bez wiedzy i zgody nie podejmuje decyzji mających związek z Produktem, a Klient nie powinien go do tego nakłaniać.

 4. Jeżeli z winy Klienta Prowadzący nie będzie mógł wykonać Produktu innego niż Zestaw, tj. nie zostanie spełniony jeden lub więcej warunków, o których mowa w ust.6, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia o wysokości zgodnej z zamówieniem. Klient oświadcza, że jest świadomy iż w takim przypadku KB poniosło szkodę rozumianą także jako utracone korzyści, spowodowane tym, że Prowadzący był gotów wykonać Produkt, lecz doznał przeszkody z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 5. Klient ma prawo ocenić jakość, każdego, wykonanego Produktu. KB w celu oceny jakości, o której mowa w zdaniu poprzednim może osobiście spotkać się z Klientem, przeprowadzić wywiad telefoniczny lub udostępnić narzędzie ankietowe lub poprosić o odpowiedź drogą elektroniczną bądź zastosować inne formy komunikacji. Ocenie podlegają kryteria wskazane w ankiecie.

 6. Klient jest zobowiązany, w przypadku wyboru lokalizacji własnej Produktu innego niż Zestaw zapewnić salę pozwalającą na wykonanie Produktu (w tym sprzęt w postaci projektora lub wyświetlacza, flipchart, a przy większej sali i większej grupie mikrofon). Klient zobowiązuje się także, że liczba osób, dla których wykonywany jest Produkt nie będzie większa niż wskazana w zamówieniu oraz, że osoby te przybędą w wyznaczonym czasie i miejscu zgodnie z zamówieniem na wykonanie Produktu.

 7. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do:

 1. posługiwania się prawdziwymi i zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi,

 2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy KB,

 3. nieingerowania w kod źródłowy Sklepu,

 4. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem i zgodnie z ich przeznaczeniem,

 5. nieuzyskiwania dostępu do Kont osób trzecich (np. poprzez łamanie Haseł innych Użytkowników),

 6. niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępny jest Sklep,

 7. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go
  w jakikolwiek sposób osobom trzecim,

 8. nieudostępniania osobom trzecim swojego Konta, jak również danych dostępowych do Konta.

 1. Zabronione jest korzystanie z automatyzujących programów do wysyłania wiadomości lub zamawiania Produktów.

 2. KB zastrzega sobie prawo do prośby potwierdzenia przez Klienta prawdziwości jego danych poprzez dokonanie zapłaty z rachunku bankowego, którego Klient jest posiadaczem.

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI KB

 1. KB nie ingeruje w Konto Klienta i zgromadzone na nim informacje. Wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu problemu do Biura Obsługi Klienta, KB może wejść do Konta Klienta celem udzielenia jemu pomocy.

 2. KB może pytać Klientów o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania ze Sklepu, sposobu zamawiania i jakości wykonywania Produktów, a także działania Biura Obsługi Klienta.

 3. KB może badać sposób korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza, klikanie w poszczególne strony internetowe).

 4. KB ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Klienta.

 5. KB zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. KB dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Sklepu była możliwie najmniej uciążliwa dla Klienta. Modernizacja nie wpływa na wykonanie każdego zamówionego Produktu.

 6. KB zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usługi korzystania z Konta w sposób stały i nieprzerywany.

 7. KB może zablokować Klientowi zamawianie Produktów jeżeli nie odnotuje dokonania płatności. Konto będzie zablokowane do czasu uiszczenia zaległych opłat przez Klienta. Przed zablokowaniem funkcjonalności Konta, Klient zostanie o tym odpowiednio wcześniej poinformowany (o przyczynie, czasie trwania blokady jak i możliwości odblokowania).

§ 8.
PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Konta jest bezpłatne. Zamawianie do wykonania Produktu lub kupno biletu na Zestaw jest płatne.

 2. Klient ponosi opłaty względem KB za każdy Produkt na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Do ceny Produktu wliczony jest dojazd i zakwaterowanie Prowadzącego i Klient nie ponosi za to dodatkowej opłaty.

 4. Dokument księgowy wystawiany jest w dniu dokonania płatności i Klient otrzymuje go w dniu wykonania Produktu lub może otrzymać drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu płatności (w takim przypadku prosimy o poinformowanie do Biura Obsługi Klienta).

 5. KB może przyznać Klientowi rabat w stosunku do cen w Sklepie wyłącznie na zasadach określonych w ramach odrębnego regulaminu.

§ 9.
DANE OSOBOWE

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami prawa. W stosunku do takich danych jest on administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich edytowania, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 3. KB przetwarza dane osobowe Klienta:

 1. w związku z realizacją Umowy;

 2. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. KB przetwarza dane osobowe Klienta lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera.

 2. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Kliencie w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby, ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

 3. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej: http://kbedu.pl/polityka-prywatnosci

§ 10.
REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 2. W przypadku gdy wyniki ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu, będą poniżej 3.0 KB poinformuje o tym Prowadzącego oraz zorganizuje spotkanie z Klientem w obecności Prowadzącego bądź nie (decyzję o udziale w spotkaniu podejmuje Prowadzący). W przypadku uznania reklamacji przez KB, Klient może zażądać zwrotu pieniędzy albo wykonania nowego Produktu przez Prowadzącego o tej samej wartości. Decyzję o przyznaniu formy rekompensaty podejmuje KB oraz Prowadzący.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji. Po otrzymaniu reklamacji Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i przeprowadzi proces reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Klient zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez KB terminie i zakresie.

 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia na zasadach określonych w Regulaminie i przepisami prawa.

 6. KB ma prawo nie uznać reklamacji zwłaszcza jeżeli wykonanie Produktu było prawidłowe, a wyniki ankiety celowo zaniżone.

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Sklepie, takie jak tekst, grafika, logo, zdjęcia, pliki audio i video przysługują KB albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

 2. Oznaczenie „Knowledge Brasserie” zostało zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy, a prawa przysługują KB.

 3. Nazwa każdego Produktu używana jest w obrocie gospodarczym przez KB i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Produktów KB względem produktów osób trzecich. Nazwa każdego Produktu to jego nazwa handlowa.

 4. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody KB, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić KB.

 5. Klientowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Sklepie lub na wykonywanym Produkcie. W szczególności zakazane jest usuwanie lub zmienianie logo KB z obrazów zrobionych samodzielnie w Sklepie w formie zrzutów z ekranu, raportów i innych efektów korzystania ze Sklepu, z wyłączeniem przypadków na które zgodę wydał KB. W przypadku chęci stworzenia zaproszenia i wykorzystania oznaczeń i materiałów KB Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 12.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚI

 1. KB nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta na etapie Rejestracji i w Koncie;

 2. brak dostępu do sieci Internet przez Klienta albo ograniczenia w jego dostępności;

 3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie ze Sklepu;

 4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta przez Klienta, osobom trzecim;

 5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Klienta, w szczególności poprzez korzystanie z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;

 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Klienta lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu KB;

 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania KB.

 1. KB nie ma wpływu na to czy uczestnicy Produktu (osoby dla których Prowadzący wykonuje Produkt) podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub czynności.

 2. KB nie ma wpływu na to w jaki sposób Klient zarządza swoim Kontem.

 3. KB:

 1. przechowuje dane Klienta;

 2. nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Klienta;

 3. w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Klienta, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisami prawa.

 1. Klient i KB wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na rzecz oceny Klienta wykonania każdego Produktu na podstawie ankiety, o której mowa w §6 ust.5 Regulaminu i ewentualnej reklamacji.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. KB udostępnia treść Regulaminu na stronie internetowej: http://kbedu.pl/regulamin , za pośrednictwem której Regulamin może zostać zapisany lub wydrukowany. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Klienta lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 2. KB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i cenie każdego Produktu. Wiążąca dla Klienta jest cena widoczna na etapie składania zamówienia w Sklepie.

 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient ma prawo rozwiązać umowę na korzystanie z Konta do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie tej umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

 5. Zmiany dotyczące Produktów są wiążące dla nowych zamówień złożonych po akceptacji regulaminu.

 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu podobnie jak zmiana ceny Produktu lub innych informacji, które są widoczne przed złożeniem zamówienia.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub odpowiednie przepisy prawa Klienta. W przypadku gdyby Regulamin zapewniał mniejszą ochronę dla praw Klienta niż przepisy prawa Klienta, postanowienia te tracą pierwszeństwo na rzecz przepisów prawa Klienta.

 8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 9. Wszelkie spory pomiędzy KB a Klientem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Klienta.

 10. Załącznik „Formularz odstąpienia od Umowy” stanowi integralną część Regulaminu dla osób prywatnych.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do mnie

NOT

[email protected]

Infolinia czynna jest w godzinach 08.00 - 16.00 w dni robocze, opłata za połączenia według stawek Twojego operatora.